Historia Oddziału


                       Historia  gołębi pocztowych  w Żorach

 

 

I. Lata działalności    1923 – 1949

 

Na terenie ziemi śląskiej w latach 1919 – 1920 zaczęły się rodzić pierwsze początki hodowli gołębi pocztowych w Polsce. W 1922r. powstał Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Katowicach tzw. Okręg V składający się z 17 Towarzystw i zrzeszający ok. 320 członków. Powstanie zorganizowanego życia związkowego  w Żorach rozpoczęło się w połowie 1923r. kiedy to grupa miłośników gołębia pocztowego postanowiła założyć Towarzystwo Gołębi Pocztowych pod nazwą „ Wesoła Wiadomość  - Żory”. Na pierwszego prezesa wybrano Kol. Tesznera, zaś sekretarzem został Kol. Timan.

W wyniku ich działań Towarzystwo uzyskało pozwolenie władz powiatowych w Katowicach na założenie oddziału w Żorach , co zostało wpisane do akt w dniu 02.02. 1924r. pod nazwą Wesoła Wiadomość V-23 Żory. Od 1924r. Towarzystwo V-23 Żory lotowało już gołębiami wspólnie z III- Grupą Lotową Rybnik z siedzibą w Niedobczycach. W 1926r. Towarzystwo brało udział w pokazie gołębi pocztowych w Rybniku Paruszowcu.W 1938r. w Rybniku powstała XI Grupa Lotowa Rybnik i od tego czasu Oddział V-23 Żory należał do XI Grupy Lotowej Rybnik. Tam hodowcy z Żor wkładali na loty gołębie nastawiali i odbierali zegary.

Większość hodowców w tym oddziale była kolejarzami w związku z czym zmieniono nazwę oddziału na „Oddział Hodowców Gołębi Pocztowych V-23 przy Kolejach Państwowych w Żorach. Zmiana nazwy podyktowana była między innymi chęcią uzyskania przywilejów bezpłatnego transportu gołębi na loty dla członków – kolejarzy. Do aktywnych działaczy do 1939r. byli Rudolf Dyrda, Ludwik Reich, Antoni Reich , Różański Franciszek. Ignacy i Alojzy Skrobol, Stefan Piontek, Franciszek Smołka, Antoni Piekoszowski i wielu innych. W latach okupacji i wojny związek istniał nadal lecz hodowcom Polakom nie wolno było być jego członkami a ich hodowle zostały zlikwidowane. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej w 1945r. starzy działacze żorscy wznowili działalność jako oddział V-23 Żory z prezesem Franciszkiem Różańskim na czele. Oddział należał do XI Grupy Lotowej Rybnik. W wrześniu 1949r. utworzono nowy oddział V-279 Żory – Miasto (obecnie sekcja Żory – centrum) . Siedziba związku była w małym pomieszczeniu uzyskanym od PKP Żory.

II. Lata działalności 1950 - 1975

W sierpniu 1950r. zwołano pierwsze zebranie organizacyjne w celu utworzenia nowej grupy lotowej w Żorach przez członków oddziałów V-23, V-279 oraz V292 Palowice. Wybrano komitet organizacyjny, którego przewodniczącym został Antoni Reich, zaś sekretarzem Tadeusz Drzęźla. Grupa Lotowa Żory nr 44 w ten sposób stała się w 1950r. samodzielnie jednostką organizacyjną PZHGP przynależną do Okręgu K-ce. W 1975r. w związku z zmianą organizacyjną administracji w Polsce nastąpiła kolejna zmiana, nazwy oddziałów na sekcje, zaś grup lotowych na oddziały w wyniku czego 44 Grupa Lotowa Żory została przemianowana na Oddział Żory przynależny do Okręgu K-ce. PZHGP, w tym okresie działalności organizacji zrzeszających hodowców gołębi pocztowych prezesami byli   kol. Antoni Reich/ 15 lat/ przez następnych 7 lat, kol. Józef Babilas, a od 1972 roku kol. Marek Heesch .  Punkt wkładań znajdował się na terenie przy ulicy Kolejowej nr 3. na którym było małe pomieszczenie od PKP Żory służące do celów gospodarczych i odbioru zegarów. W tym okresie Oddział należał  do Rejonu Lotowego w Tychach.

III. Lata działalności 1976 – 2017

Od roku 1995 oddział przeszedł prawdziwą metamorfozę materialną. W 1995r. na podstawie umowy z Urzędem Miasta Żory oddział stał się użytkownikiem  posesji przy ulicy Kolejowej nr 3 w Żorach / 852 m2/ na której posadowione  jest pomieszczenie na świetlicę, pomieszczenie gospodarcze, zadaszenie do odbioru gołębi oraz hangar na kabinę do transportu gołębi.

W 1999r. na terenie sekcji Rój powstał drugi punkt wkładań gołębi na loty.

 Dla uczczenia 70 – rocznicy w 1993 roku działalności związku na terenie miasta Żory ufundowany został sztandar, który jest dogłem oddziały na wszystkich uroczystościach, w których bierze udział nasz oddział. W 1996 r. wspólnie z Oddziałem Rybnik –2 Świerklany została zakupiona naczepa kabiny do transportu gołębi na loty.

 Od 1994r. Oddział Żory jest głównym organizatorem inauguracji sezonu lotowego hodowców pod patronatem okręgu K-ce odbywającej się corocznie przed pierwszym lotem gołębi dorosłych. Na tę uroczystość składa się spotkanie hodowców na biesiadzie. Organizuje się również aukcję gołębi młodych przekazanych na ten cel przez czołowych hodowców. Uzyskany z aukcji fundusz przekazywany jest dzieciom szczególnej troski w Żorach.

Począwszy od 1999r. oddział ubiega się o coroczny patronat honorowy Prezydenta Miasta Żory nad lotami maratońskimi poprzez ufundowanie pucharów za osiągnięte wyniki lotowe naszych hodowców.

 Od 1996r. członkiem naszego związku w Sekcji Nr 6 Suszec został ks. Jerzy Kolon, który pełnił opiekę duchową i koleżeńską w naszym oddziale, a jednocześnie pełnił funkcję kapelanów hodowców całego okręgu. Śp. Ks. J. Kolon był do końca życia czynnym hodowcą uczestnicząc w lotach oraz aktywnie brał udział w czynnościach organizacyjnych naszego związku.

W 2005 roku oddział dokonał zakupu nowej kabiny do przewozu gołębi na loty. Organizacyjnie Oddział Żory przynależał do Rejonu Tychy do roku 1996, następnie  Rejonu Lotowego Nr V Świerklany/ do 2002r./, zaś od 2003 do 2008 przynależał do Rejonu Lotowego „ Ziemi Rybnickiej „   w latach 2009 – 2012  wszedł do  Rejonu nr 8 w Leszczycach, a od 2013r. ponownie wstąpił do Rejonu Lotowego nr 5 „Ziemi Rybnickiej”.

Od 2007r. prezesem został Adam Sobik zaś sekretarzem Feliks Potrawa. Warto zaznaczyć ,iż przez te wszystkie lata oddziałem Żory kierowało kilku prezesów ,każdy z nich ma swój ogromny udział w obecny kształt oddziału, za szczególny udział w rozwój naszego oddziału posiada kol. Marek Heesch , pełniąc jednocześnie ważne funkcje na różnych szczeblach PZHGP.

W 20010r. została rozwiązana sekcja nr 7 w Roju, zaś w następnym roku upadła sekcja nr 1

„ Żory Miasto”, w wyniku tych zmian organizacyjnych oddział liczy 6 sekcji , przy stanie członków 145 w tym 4-ch honorowych a mianowicie Marek Heesch, Antoni Piekoszowski, Marian Piksa i Zając Józef.

W 2013 roku Oddział Żory obchodził Jubileusz 90 - lecia istnienia PZHGP w Żorach. Z tej okazji odbyła się Msza św w kościele w Suszcu oraz spotkanie hodowców w GOK – Suszec. Z okazji 90 – lecia Żorskiego Oddziału PZHGP Prezydent Miasta Żory uhonorował dyplomami zasłużonych działaczy związku w osobach Piekoszowski Antoni, Heesch Marek, Bartecki Antoni, Piksa Marian, Sobik Adam, Lip Leon, Potrawa Feliks i Gałęziowski Stanisław.

Od 2015r. założona została własna strona internetowa dając możliwość hodowcom do bieżącej informacji i uzyskanych wyników.

Przez te wszystkie lata wiele się zmieniało lecz charyzma członków naszego Oddziału pozwoliła nam przetrwać tyle lat by 2018 roku obchodzić swoje 95 – lecie działalności związkowej, a wynika to głównie z zamiłowania do gołębia pocztowego.